BARANES I PASSAMANS – NORAMTIVA ( ISO 14122-4 )

 

Les baranes i passamans són uns sistemes de protecció col.lectiva, que eviten la caiguda de les persones.
Les baranes son un element que serveix per tancar espais oberts pels que poden caure les persones, també serveixen per tancar balcons, torres, xemeneies, etc.

La barana inclou sempre un passamans que és el tram que s’utilitza per recolzar-se.

El passamans es un element que serveix per recolzar-se al transitar per una escala, col.locat justament a l’alçada per on passa la mà, pot estar a sobre d’una barana o empotrat en un mur d’una escala o passadís.

 

 

SOL.LICITA PRESSUPOST