ESPAIS CONFINATS

 

Realitzem tasques de manteniment i treballs verticals en espais confinats, establint el procediment a seguir per part de la UdL i les empreses contractades abans de la realització d’un treball en un espai confinat per tal de que es realitzi amb les màximes condicions de seguretat considerem que els espais confinats son:
• Són prou grans i construïts de tal manera que un treballador por introduir-se en ells i realitzar les tasques assignades.
• Tenen accessos i sortides limitades o restringides.
• La construcció no està dissenyada per a que l’ocupi un treballador contínuament.
• Dipòsits.
• Calderes.
• Torres de refrigeració.
• Clavegueres.
• Pous

També realitzem treballs més específics en espais confinats amb els respectius permisos que això comporta i tinguin les següents característiques:

• Atmosfera perillosa.
• Contingui material que té el potencial d’envoltar a la persona que entra a l’espai.
• Conté perills que atempten a la salut o la seguretat.

 

DESENVOLUPAMENT EN ESPAIS CONFINATS

 

Les actuacions concretes en el cas dels treballs en espais confinats són les següents:

• Abans de començar els treballs, s’ analitzarà l’entorn de treball per determinar
el procediment a seguir.
• En el cas d’alguna deficiència o necessitat específica, l’empresa informarà al responsable de contractació i juntament amb el SPRL s’establiran conjuntament mesures específiques de prevenció.
• Aquests treballs seran realitzats com a mínim entre dos persones.
• Els nostres treballadors estan altament qualificats i són coneixedors dels riscos i mesures de prevenció dels treballs en espais confinats.
• Els treballadors realitzaran les tasques amb els equips de treball i els equip de protecció individual certificats adients per desenvolupar el treball en espais confinats.
• Si en algun cas excepcional de treball en espais confinats cal un permís de treball, es sol•licitarà al responsable de la contractació.
• Durant el desenvolupament de les tasques en espais confinats haurà d’estar present el recurs preventiu.

 

 

REFERÈNCIES

 

• Llei 31/1995 de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.
• RD 171/2004, de 30 de gener, pel que es desenvolupa l’article 24 de la L31/95.

 

 

SOL.LICITA PRESSUPOST