Línies de vida horitzontals

Línies de vida horitzontals2019-01-17T11:40:14+00:00

Instal.lació de línies de vida horitzontals, regulades per la norma UNE-EN 795:2012 equips de protecció individual anticaiguda

Què són les línies de vida horitzontals?

Constitueixen dispositius d’ancoratge sobre els que poden connectar-se dispositius anticaiguda , com per exemple un retràctil o un dispositiu anticaiguda sobre línia d’ancoratge/flexible- línia de vida vertical- junts constitueixen un sistema anticaiguda.

Les línies d’ancoratge que instal.lem són:

  • Flexibles (UNE-EN 795 C): Conegudes com línies de vida horitzontal de cable.
  • Rígides (UNE-EN 795 D): Línies de vida constituïdes per un rail.
  • Temporals (CE UNE –EN 795 B): Són línies de vida transportables.

REQUISITS GENERALS DE LÍNIES DE VIDA PER A LA SEVA INSTAL·LACIÓ:

  • Aquests dispositius solen estar dissenyats per ésser utilitzats per més d’un usuari simultàniament per lo que, a diferència d’altres dispositius d’encolatge EN 795 dissenyats per un únic usuari, aquests han de complir a més amb una Especificació Técnica( document de menor rang en una norma EN), concretament la CEN/TS 16415:2013.
  • Els mètodes d’ assaig recollits en aquest document són molt similars als que es troben en la norma EN 795, tot i que també són més estrictes per garantir que aquests dispositius són capaços de suportar la caiguda de varis usuaris.
  • Angles respecte a la horitzontal ≤ 15º.
  • Totes les peces i components han de resistir el doble de l’esforç previst (factor de seguretat 2).
  • Ha de respectar-se l’alçada mínima requerida lliure d’obstacles.
  • El disseny de la línia ha de ser tal que permeti desplaçar-se per tota la zona de treball de forma que l’usuari recorri tota la línia estant connectat en tot moment.
Sol·licita informació

Serveis Norantagraus

Línies de vida verticals
Línies de vida Horitzontals
Línies de vida horitzontals
escales d'accés Norantagraus
Escales d’accés