LÍNIES DE VIDA HORITZONTALS

 

Instal.lació de línies de vida horitzontals, regulades per la norma UNE-EN 795:2012 equips de protecció individual anticaiguda. Constitueixen dispositius d’ancoratge sobre els que poden connectar-se dispositius anticaiguda , com per exemple un retràctil o un dispositiu anticaiguda sobre línia d’ancoratge/flexible- línia de vida vertical- junts constitueixen un sistema anticaiguda.
Les línies d’ancoratge que instal.lem són:

 • Flexibles (UNE-EN 795 C): Conegudes com línies de vida horitzontal de cable.
 • Rígides (UNE-EN 795 D): Línies de vida constituïdes per un rail.
 • Temporals (CE UNE –EN 795 B): Són línies de vida transportables.

 

REQUISITS GENERALS DE LÍNIES DE VIDA PER A LA SEVA INSTAL.LACIÓ:

 

   • Aquests dispositius solen estar dissenyats per ésser utilitzats per més d’un usuari simultàniament per lo que, a diferència d’altres dispositius d’encolatge EN 795 dissenyats per un únic usuari, aquests han de complir a més amb una Especificació Técnica( document de menor rang en una norma EN), concretament la CEN/TS 16415:2013.
   • Els mètodes d’ assaig recollits en aquest document són molt similars als que es troben en la norma EN 795, tot i que també són més estrictes per garantir que aquests dispositius són capaços de suportar la caiguda de varis usuaris.
   • Angles respecte a la horitzontal ≤ 15º.
   • Totes les peces i components han de resistir el doble de l’esforç previst (factor de seguretat 2).
   • Ha de respectar-se l’alçada mínima requerida lliure d’obstacles.
   • El disseny de la línia ha de ser tal que permeti desplaçar-se per tota la zona de treball de forma que l’usuari recorri tota la línia estant connectat en tot moment.

   

SOL.LICITA PRESSUPOST