LÍNIES DE VIDA VERTICALS

 

Les línies de vida verticals estan regulades per la norma UNE-EN 353.1/2 .
A diferència de les línies d’ancoratge horitzontals, la norma EN 353.1/2 regula el sistema en el seu conjunt, carro i línia d’ ancoratge com a inseparable protecció individual contra caigudes en alçada. Dispositius anticaigudes lliscants sobre línia d’ancoratge rígida/flexible.
La norma EN 353.1/2 regula el sistema en el seu conjunt, carro i línia d’ancoratge con un tot indispensable.
Dispositius lliscants sobre línia d’ancoratge flexible UNE-EN-353.2
Els dispositius anticaigudes lliscants sobre línia d’ancoratge flexible conformes amb la norma són subsistemes que, quant es combinen amb un arnés anticaigudes conforme la norma UNE-EN 361, constitueixen un dels tres sistemes anticaigudes inclosos en la norma UNE-EN 363.
Això implica, per exemple, que la força del xoc en cas de caiguda no podrà superar en cap cas els 6kN.

 

 

SOL.LICITA PRESSUPOST