Línies de Vida

Línies de Vida2019-01-17T12:04:54+00:00

En primer lloc convé aclarir que el que denominem “línia de vida” fa referència en realitat a dos categories ben diferenciades d’elements que composen un sistema de protecció individual contra caigudes.

Aquest es composa, com a mínim, d’un dispositiu d’encolatge, d’un dispositiu de pressió del cos (arnés, cinturó, etc.) i d’un subsistema de connexió que connecta ambdós. Les “línies de vida” entraran en una categoria de subsistema de connexió si són verticals (UNE-EN 353.1/2) i en la de dispositius d’encolatge si aquestes són horitzontals (UNE-EN 795 C/D).

Recordem, que mentre les primeres son considerades EPI al complir amb la definició que ofereix la directiva 686/89/ CEE i han de portar marcat CE, les línies de vida horitzontals no estan emparades per dita directiva- tot i complir amb els requisits de la norma UNE-EN 795:2012 i amb l’excepció de les línies temporals EN 795B- que no portaran cap marcatge.

En Norantagraus treballem per oferir-li el millor servei adaptat a les seves necessitats específiques. Les línies de vida que instal·lem són segures, eficaces i compleixen rigorosament amb les normatives establertes i funcions.

Sol·licita més informació

TIPOLOGIES DE LÍNIES DE VIDA:

Serveis Norantagraus

Línies de vida verticals
Línies de vida Horitzontals
Línies de vida horitzontals
escales d'accés Norantagraus
Escales d’accés