LÍNIES DE VIDA

 

 

En primer lloc convé aclarir que el que denominem “línia de vida” fa referència en realitat a dos categories ben diferenciades d’elements que composen un sistema de protecció individual contra caigudes.
Aquest es composa, com a mínim, d’un dispositiu d’encolatge, d’un dispositiu de pressió del cos (arnés, cinturó, etc.) i d’un subsistema de connexió que connecta ambdós. Les “línies de vida” entraran en una categoria de subsistema de connexió si són verticals (UNE-EN 353.1/2) i en la de dispositius d’encolatge si aquestes són horitzontals (UNE-EN 795 C/D).
Recordem, que mentre les primeres son considerades EPI al complir amb la definició que ofereix la directiva 686/89/ CEE i han de portar marcat CE, las línies de vida horitzontals no estan emparades per dita directiva- tot i complir amb els requisits de la norma UNE-EN 795:2012 i amb l’excepció de les línies temporals EN 795B- que no portaran cap marcatge.

 

 

SOL.LICITA PRESSUPOST