REHABILITACIÓ DE FAÇANES

 

 

 • Amb el temps els edificis, intal.lacions industrials, obres, etc. necessiten realitzar tasques de neteja de difícil accés, els treballs verticals són la millor solució ja que ajudarà a arribar als indrets més complicats, d’una manera ràpida i econòmica.
  • Neteja de façanes i teulades.
  • Neteja i tractament de vidres mitjançant accés vertical.
  • Neteja de Canals de recoliida d’aigües pluvials i cobertes inclinades.
  • Neteja d’estàtues i edificis de patrimoni històric o cultural.
  • Neteja de murs i parets.
  • Netejes per indústries en estructures metàl.liques, naus industrials, etc
 • Reparació cants de forjat: Picat d’estos que presenten mala adherència. Posterior reconstrucció del forjat amb fonaments, fibres i resines. Previ tractament de les aramadures mitjançant escatat de les mateixes i aplicació de pasivador d’óxid.
 • Reaparació i retirada: Retirada de trencaaigües antic, extracció i càrrega de runes a abocadors autoritzats. Subministrament i col.locació del nou escopidor amb trencaaigües, reparació o canvi de canaleres, balcons, finestres, voladissos.
 • Sostres de balcons: sanejar i reparar sostres de balcons mitjançant aplicació de morter de resines, previ tractat de les armadures on es precisi i posterior aplicació de dues capes de revestiment elàstic de pintura en els sostres.
 • Esmaltat de baranes: sanejat de tubs que estiguin oxidats , tall o soldadura de nous ferros on es requereixi, pintat de balconeres amb esmalt sintètic. Rascat i neteja d’òxid i capa d’imprimació antioxidant.
 • Potes d’ancoratge: Extracció o retidada d’ancoratge en parament. Recobriment amb morter especial de buit perforat, treballs auxiliars per a l’adequació dels ancoratges. Instal.lació de noves potes d’ancoratge amb platines de mesura adaptable empalmat en forjat de balcons.
 • Aplacats: Instal.lació i col.locació a mida d’aplacats en planta baixa amb diferents materials, porcelànic, granit
 • Pintats de façanes amb pintures plàstiques i silicats.

 

 

SOL.LICITA PRESSUPOST