Les línies de vida horitzontals estan regulades per la norma UNE-EN 795: 2012 equips de protecció individual anticaiguda. Garanteixen la seguretat dels operaris en treballs en altures com a sistema anticaigudes.

Dispositius anticaigudes

Els sistemes anticaigudes de les línies de vida horitzontals permeten als operaris anar d’un costat a un altre durant treballs en altures. Amb la seguretat que proporcionen les línies de vida horitzontals, davant d’una caiguda, el sistema sempre protegirà l’operari.

Les línies de vida horitzontals són dispositius d’ancoratge sobre els quals poden connectar dispositius anticaiguda, com ara un retràctil o un dispositiu anticaiguda sobre línia d’ancoratge/flexible- línia de vida vertical-que constitueix un sistema anticaiguda i garanteix la seguretat del treballador en cas d’accident.

SERVEIS NORANTAGRAUS:

Instal·lació de línies de vida horitzontals

IGENA instal·ladors certificats

Projectes clau en mà. Solucions integrals

Equip amb experiència i professionalitat

Seguretat i homologació

A Norantagraus oferim serveis clau en mà. Instal·lem línies de vida horitzontals en altures adaptades i personalitzades als requisits del projecte.

Instal·lar línies de vida horitzontals

Les línies de vida horitzontals d’ancoratge que instal·lem són:

  • Flexibles (UNE-EN 795 C): Conegudes com a línies de vida horitzontal de cable.
  • Rígides (UNE-EN 795 D): Línies de vida constituïdes per un rail.
  • Temporals (CE UNE-EN 795 B): Són línies de vida transportables.

Requisits generals de línies de vida horitzontals per a la seva instal·lació:

  • Aquests dispositius solen estar dissenyats per a ser utilitzats per més d’un usuari simultàniament. A diferència d’altres dispositius d’encolat A 795 dissenyats per a un únic usuari, aquests han de complir a més amb una Especificació Tècnica (document de menor rang en una norma EN), concretament la CEN/TS 16415: 2013.
  • Els mètodes d’assaig recollits en aquest document són molt similars als que es troben a la norma EN 795, encara que també són més estrictes per garantir que aquests dispositius són capaços de suportar la caiguda de diversos usuaris.
    Angles respecte a l’horitzontal ≤ 15º.
  • Totes les peces i components han de resistir el doble de l’esforç previst (factor de seguretat 2).
  • S’ha de respectar l’alçada mínima requerida lliure d’obstacles.
  • El disseny de la línia ha de ser tal que permeti desplaçar-se per tota la zona de treball de manera que l’usuari recorri tota la línia estant connectat en tot moment.
Sol·licita informaciór

Serveis Norantagraus

Líneas de vida verticales
Línies de vida Horitzontals
Líneas de vida horizontales
Escaleras de acceso